D’GESCHICHT VUM RIS KNUPPERDULLES

COMPLET

Eng Geschicht, geschriwen an erzielt vum Gilles Hoffmann mat Biller vum Gérard Claude

Mam Ris Knupperdulles léiert de Lieser d’Liewen am Bësch kennen.Den Auteur op sensibiliséiert op deem Wee engersäits d’Kanner d’Villfalt vu Planzen an Déieren dobaussen z’entdecken, anerersäits awer och, di natierlech Zesummenhäng wëllen ze respektéieren an z’erhalen.

Text an Erzielung: Gilles Hoffmann

Dekor: Mathieu Lebrun

Musek: Judith Lecuit

05/05/2022 à 14:30h

Atelier Paradiso, 15, rue Sigefroi, Bettembourg

Gilles HOFFMANN,

gilles-hoffmanngebuer de 26. Januar 1953 an der Stad Lëtzebuerg, ass e lëtzebuergesche Auteur. No Studien am ISERP zu Walfer ass de Gilles Hoffmann vanter 1976 Schoulmeeschter, Beruff deen hien a folgend Uertschaften ausgeübt huet : Izeg, Stroossen, Branebuerg, Baastenduerf, Duerscht, Housen an Tandel. Zanter dem Joer 2009 schafft de Gilles Hoffmann am Unterrechtsministère.

Bibliographie :

  • Adam, Monique, Christian Arend, Luc Dengler, Simone Heinen, Gilles Hoffmann, Jeanne Letsch, André Mach, Fernand Melan, Marcel Obertin, Dominique Portante, Pierre Reding & Jeanne Schmitz, 1993. Français 4 : 4e année d'études. Conception graphique et mise en p.: Guig Jost, Walter Zingpom, Danielle Grosbusch. 197 p. Éd. provisoire. Ministère de l'éducation nationale, Luxembourg. G. Kieffer, Howald.
  • Hoffmann, Gilles, 1998. D'Geheimnis vum Schlass. Biller vum Carlo Muller. 31 S. Syndicat national des enseignants, Lëtzebuerg. ISBN 2-87992-542-8.
  • Hoffmann, Gilles, 2002-2003. Vernetzte Texte: Deutsch im 5. Themen, Texte - warum und wieso? Syndicat national des enseignants, Luxemburg. [6 Bände mit folgenden Themen: 1. Lesen, 2. Feuer, 3. Kinderalltag, 4. Kinder in anderen Ländern, 5. Gute Reise, 6. Tiere.]
  • Hoffmann, Gilles, 2003-2006. Vernetzte Texte: Deutsch im 6. Themen, Texte - warum und wieso? Syndicat national des enseignants, Luxemburg. [4 Bände mit folgenden Themen: 1. Erforschen, entdecken, erfinden. 2. Erinnerungen. 3. Freundschaft und Feindschaft. 4. Kleider.]
  • Hoffmann, Gilles, 2010 [am Drock]. D'Geheimnis vum Stollen. Historesche Roman.
Judith LECUIT,

judith-lecuitJudith Lecuit compte parmi les musiciens actifs de la scène musicale du Grand-Duché. Elle a fait ses premières études à Luxembourg et à Metz, où très jeune elle remporte des prix au concours UGDA et U.F.A.M.
L’essentiel de sa formation musicale et instrumentale s’est déroulée en Allemagne, une formation de soliste et de chambriste chez les professeurs Kanngiesser à la Musikhochschule Köln (Künstlerische Reifeprüfung et Instrumentalpädagogik) et Gleißner à Stuttgart (Diplôme de Soliste avec distinction), tout en suivant les cours de violoncellistes renommés comme D. Chaffran, Ch. Bunting ou en musique de chambre auprès des membres des quatuors Amadeus et Alban Berg.

Déjà pendant ses études, attirée par le jeu orchestral elle devient membre de l’Orchestre des Jeunes de la Communauté Européenne (ECYO), du Gustav-Mahler_Jugendorchester et du RIAS Jugendorchester Berlin où elle est violoncelliste solo.
Un séjour de deux ans à la Deutschen Staatsoper Berlin sous Daniel Barenboim lui permet de faire connaissance du vaste répertoire de l’opéra. Ayant été membre du Quatuor Ariosa à Stuttgart, elle a une longue pratique de la musique de chambre.

Aujourd’hui elle fait violoncelle solo de l’Orchestre de Chambre du Luxembourg et elle joue de nombreux concerts en solistes ou ensemble avec d’autres musiciens dans des formations diverses.

 

Mathieu LEBRUN

lebrun_mathieustammt aus einer Familie von Künstlern. Neben seinen künstlerischen Begabungen entdeckt er sehr früh die Anziehungskraft technologischer Neuheiten. Bevor er seine eigene Firma, in der er eng mit Fotografen und anderen Künstlern zusammenarbeitet, um deren Kunst durch sein technisches Wissen zu bereichern gründet, war er Verantwortlicher der Abteilung "Art et Multimédia" im Centre de Recherche Henri Tudor. Mathieu organisiert und nimmt teil an Fotoausstellungen, u.a. in Paris und Köln. Im Atelier Paradiso widmet sich ausschließlich der Kunst.

une création Atelier-Paradiso